top of page

Agility-Team Turku ry säännöt

1. § YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Agility-Team Turku ry ja sen kotipaikka on Turku. Yhdistys voi liittyä jäseneksi tarkoituksensa ja toimintansa mukaisiin yhdistyksiin tai liittoihin. Yhdistyksen kielenä on suomi.

 

2. § TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

 

Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja ylläpitää Varsinais-Suomen alueella koiranomistajien keskuudessa agility-urheilua ja koiraharrastusta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • -järjestää jäsenilleen opetus-, valmennus- ja neuvontatilaisuuksia

 • hankkii toimintaan tarvittavaa kalustoa

 • järjestää agilitykilpailuja, näytöksiä ja kursseja

 • voi järjestää myös muuta koiraurheilu- ja koiraharrastustoimintaa

 • toimii yhteistyössä muiden agility-yhdistysten tai muuta koiraharrastustoimintaa harrastavien yhdistysten kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa asianmukaisen luvan

 • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja

 • järjestää kilpailuja, kokeita, näyttelyitä tai muuta koiraharrastustoimintaa

 • järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia

 • omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta


Yhdistyksen tarkoituksena ei saa olla voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallistuville yksityishenkilöille.

 

3. § JÄSENET

 

Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä yksityiset henkilöt, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Yksityinen henkilö voi olla varsinainen, nuoriso-, perhe-, ainais- tai kunniajäsen. Jäsen voi halutessaan olla nuorisojäsen sen kalenterivuoden loppuun, jonka aikana täyttää 16-vuotta. Perheenjäseneksi hyväksytään varsinaisen jäsenen kanssa samassa taloudessa asuva puoliso, avopuoliso, sisarus tai lapsi. Hallitus voi evätä jäseneksi pääsemisen ilman perusteluita. Yhdistyksen hallituksen ehdotuksesta voidaan yhdistyksen kunniajäseneksi kutsua henkilöitä, joille yhdistys tahtoo osoittaa erikoista kunnioitusta ja kiitollisuutta. Ehdotus alistetaan yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi, jolloin päätökseen vaaditaan vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. Kunniajäsenillä on samat oikeudet kuin varsinaisilla jäsenillä, mutta he ovat vapaat kaikista jäsenmaksuista.

 

4. § JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut, tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä, tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 

5. § LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU

 

Varsinaiselta, nuoriso- ja perheenjäseneltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous. Jäsen voi myös suorittaa kertakaikkisena jäsenmaksuna ainais-jäsenmaksun, joka on 10 kertaa varsinaisen jäsenen jäsenmaksu.

 

6. § HALLITUS

 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kalenterivuodeksi kerrallaan
syyskokouksessa valittu puheenjohtaja ja kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitut vähintään viisi (5) tai enintään kahdeksan (8) muuta varsinaista jäsentä.
Hallituksen varsinaiset jäsenet ja puheenjohtaja voivat toimia yhtäjaksoisesti hallituksessa enintään kuusi (6) kalenterivuotta.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä nimeää keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Kaikki äänestykset, joista ei erikseen ole säädetty, ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan
ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksella on oikeus ottaa tai erottaa muita toimihenkilöitä.


Hallituksen tehtävänä on edustaa yhdistystä, tehdä sitoumuksia, kantaa ja vastata yhdistyksen puolesta, valvoa yhdistyksen ja sen jäsenten toimintaa, pitää jäsenluetteloa, sääntöjen mukaisesti hoitaa yhdistyksen asioita sekä vastata yhdistyksen varojen hoidosta. Hallituksella on myös tiedotusvelvollisuus jäsenille.

 

7. § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri, kaksi aina yhdessä ja hallituksen nimeämä toimihenkilö yksinään.

 

8. § TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään neljä viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9. § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

 

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

 

Yhdistyksen kevätkokous pidetään maalis-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Kokouksissa ei voida käyttää valtakirjaa. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Jos joku läsnäolevista vaatii, tulee vaalin tapahtua suljettuna lippuäänestyksenä.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös kokouksen aikana käytettävän tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

 

10. § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 7 vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, jäsentiedotteella, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä, tai jäsenelle henkilökohtaisesti toimitetulla kirjallisella kutsulla kuittausta vastaan. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltäviksi tulevat asiat.

 

11. § VARSINAISET KOKOUKSET

 

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Kokouksen avaus

 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 • Hyväksytään kokouksen esityslista

 • Esitetään tilinpäätös, hallituksen laatima vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

 • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

 • Käsitellään kokouskutsussa mainitut, hallituksen esittämät tai yhdistyksen jäsenten viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat.

 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Kokouksen avaus

 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 • Hyväksytään kokouksen esityslista

 • Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- , jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle.

 • Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle sekä varajäsenet.

 • Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö

 • Käsitellään kokouskutsussa mainitut, hallituksen esittämät tai yhdistyksen jäsenten viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat.

 

12. § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

 

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta käsitellään kahdessa (2) vähintään kuukauden väliajalla toisiaan seuraavissa kokouksissa, joista toisen on oltava joko syys- tai kevätkokous. Sääntöjen muutoksen tai purkamispäätöksen pätevyyteen vaaditaan, että kummassakin kokouksessa sitä kannattaa vähintään kolme neljäsosa (3/4) annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän jälkimmäisen kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi, toimitaan sen varojen suhteen vastaavalla tavalla.

 

13. § MUUT SÄÄNNÖT


Lisenssiä tarvitseva yhdistyksen jäsen on velvollinen lunastamaan kilpailu- tai
harrastajalisenssin Agility-Team Turku ry:n nimiin. Mahdolliset poikkeukset lisenssiseuraan
haetaan kirjallisesti yhdistyksen hallitukselta.

Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä Tarpeen vaatiessa voi yhdistyksen kokous näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa vahvistaa noudatettaviksi yhdistyksen sisäistä toimintaa koskevia säädöksiä. 

 

EDUSTUS

 

Yhdistyksen jäsen on velvollinen edustamaan Agility-Team Turku ry:tä virallisissa ja epävirallisissa kilpailuissa. Yhdistyksen jäsen on velvollinen osallistumaan ensisijaisesti Agility-Team Turku ry:n edustusjoukkueeseen. Kaikki edustuspoikkeukset anotaan hallitukselta tai hallituksen määräämältä taholta kirjallisesti.

Our Team
bottom of page